Pohjantähti Areenan kantavien rakenteiden kuntotutkimus on valmistunut

Pohjantähti Areenalla talven aikana tehty kantavien rakenteiden ja liimapuukaarien kuntotutkimus on valmistunut. Areenan betoniperustusten kunto todettiin hyväksi. Korjauksia tehdään kesän aikana liimapuukaarien alapäiden ja pohjoispäädyn katsomorakenteen osalta.

Hämeenlinnan Jäähalli Oy teetti FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:lla talven aikana Pohjantähti Areenan kantavien rakenteiden ja liimapuukaarien kuntotutkimuksen. Tutkimuksella haluttiin selvittää rakennuksen elinkaaren kannalta keskeisten osien nykykunto ja korjaustarpeet. Samassa yhteydessä tehtiin hallin kattoon mikrobitutkimus.

Betoniperustusten kunto on hyvä

Tutkimuksella selvitettiin liimapuukaarien perustusten kuntoa. Betoniperustuksista otettiin lieriöporauksella näytteitä, joista laboratorio-oloissa tutkittiin mm. niiden veto- ja puristuslujuutta sekä mahdollista rapautumista. Betoniperustukset osoittautuivat tutkimuksissa hyväkuntoisiksi ja tiiviiksi eikä niiden raudoituksissa havaittu korroosion muodostumista tai eristeiden haitta-ainepitoisuuksissa raja-arvojen ylityksiä. Tarkastuksen perusteella lähivuosina ei ole odotettavissa sellaisia ajan mukanaan tuomia vaurioita, jotka laskisivat perustusten kestävyyttä merkittävästi.

Areenan harjunpuoleisen maanpaineseinän suojarakenteet vaativat kuitenkin uusimisen seuraavan kolmen vuoden aikana, jotta kosteuden siirtyminen seinärakenteeseen saadaan estettyä.

Liimapuukaarien alapäiden halkeamat vaativat tiivistyksiä

Areenan kantavana runkona toimivat elementtirakenteiset liimapuukehät, joiden jänneväli on lähes 60 metriä ja korkeus noin 17 metriä. Kantavien rakenteiden yleiskunto on pääasiassa hyvä. Rakenteiden kuntoa tarkasteltiin silmämääräisesti, mikroporauksilla sekä laskentamittauksilla. Lisäksi kaariin tehtiin laserkeilaus mittapoikkeamien ja muodonmuutosten havaitsemiseksi. Mittapoikkeamat tai kehien taipumat ovat laserkeilauksen perusteella hyvin pieniä ja tarkastuslaskelmien perusteella kehät kestävät pääasiassa hyvin niille tulevat rasitukset.

Poikkeaman tulokseen tekevät liimapuukehien jäykästi tuetut alapäät. Näissä havaittiin halkeamia, jotka vaativat korjausta sekä injektoimalla että jäykistävää terästuentaa muuttamalla. Korjaussuunnittelu käynnistetään viipymättä ja korjaukset pyritään tekemään kesän aikana. Hallin katon mikrobitutkimus osoitti, että katto toimii rakennusfysikaalisesti oikein eikä mikrobeista ole haittaa sisäilmalle.

Nyt suoritettu kantavien rakenteiden kuntotutkimus ei kohdistunut hallin talotekniikkaan. Taloteknisten järjestelmien osalta tehdään erillinen selvitys.

Pohjoispäädyn katsomon rakenteet eivät vastaa suunnitelmia

Kuntotutkimuksessa havaittiin, että pohjoispäädyn seisomakatsomon (G-katsomo) rakenteet eivät vastaa rakennesuunnitelmia. Katsomorakenteissa on havaittu käytössä taipumia ja niiden turvallisuus tulee selvittää sekä tehdä tarvittavat korjaukset. Korjaukset suoritetaan ennen seuraavan liigakauden alkua.